Prenos verzije Hipokrat

Izberite program in prenesite zadnjo verzijo.

Arhiv 3.1

Prenesite si aktualno verzijo programa Arhiv.

Obveščamo vas, da je objavljena nova verzija programa Hipokrat 21.1. V zadnjo verzijo so vključene razne zakonske in uporabniške dopolnitve, ki so opisane v spremembah verzije programa. Nova verzija 21.1. za obračun 04/2019 ni obvezna.

Verzijo 21.1 bo zaradi zakonskih sprememb potrebno namestiti najkasneje do 3.5.2019 !

Okrožnica ZAE 2/19: Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih storitev. (okrožnica je dostopna na povezavi TUKAJ)

Dejavnost Ginekologija na primarni ravni (VZD: 306 007):
# Storitev pregleda pred cepljenjem v DŽ K1045 se ne izključuje z ostalimi pregledi v ginekologiji, kar v praksi pomeni, da se lahko na enem obisku poleg kateregakoli pregleda (kurativni, preventivni, nosečnice), beleži tudi K1045, kar do 1.5.2019 ni bilo možno.
# Za storitvi K1045 in K1046 je dodana nova možna izbira obravnave, to je 9 – preventiva. Do 1.5.2019 je bilo možno storitvi beležiti le z vsebino 4 – nosečnost, porod, kontracepcija.

Dejavnost Ortodontija (VZD: 401 110):
# Spremenjeni so dolgi opisi storitev Q0005, Q0006, Q0008. Kratki nazivi storitev ostanejo enaki, lahko pa jih spremenite po lastni presoji.
# Material/Storitev Q0007 – Oke jekleni lok, tuba Q.h je ukinjena.

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle- zdravljenje (VZD: 404 101):
# Izvajalci zobozdravstva za odrasle lahko obračunajo storitev Q0033 – Histopatološke preiskave.

Splošna in družinska medicina ter pediatrija (VZD: 302 001, 302 002, 327 009, 327 013):
# V seznam storitev Ločeno zaračunljivih materialov se uvajajo nove storitve: Q0284 – Strep A, Q0285 – Nespecifični Mono test, Q0286 – Specifični Mono test.
# Storitvi Q0285 in Q0286 ni dovoljeno obračunati sočasno.
# Storitve imajo oznako cene 1, kar pomeni, da vnesena cena ne sme biti višja od cene v Ceniku ZZZS (to kontrolira program), če pa je vaša nabavna cena nižja, morate storitev obračunati po nižji ceni (enako kot v letu 2018 s storitvami TSH in PSA). Za storitve lahko določite dnevno ceno, navodila Kako vnesemo spreminjajočo ceno LZM so na naši spletni strani.

Referenčne ambulante:
# ZZZS z dnem 1.5.2019 uvaja nov seznam storitev za RA ambulante in splošne ambulante, ki so nosilke RA ambulant.
# Nosilci ambulant družinske medicine, ki v pogodbenem letu začnejo z delom na novo in še nimajo opredeljenih vsaj 1.000 zavarovanih oseb, starih nad 30 let, prvi dve leti načrtujejo program za referenčno ambulanto v obsegu 80 % standarda za referenčno ambulanto iz Priloge I Dogovora. Zanje ostaja sistem financiranja nespremenjen, to je v pavšalu. Izvajalci še naprej beležijo obstoječe storitve K0116 – K0136.
# Ostali nosilci ambulant družinske medicine poročajo opravljene storitve na podlagi in v skladu z novim šifrantom 15.20a »Storitve v ambulantah družinske medicine z dodatkom referenčne ambulante (302 001)« ter dvema novima storitvama iz šifranta 15.3 »Storitve PGO«, in sicer storitvi RA130 in RA131. Nove storitve imajo oznako RA116 – RA136 in smiselno v večini nadomeščajo storitve K0116 – K0136.
# Storitev RA130 se lahko beleži na funkciji Ambulanta – Skupinski vnos delavnic, pogoje je 6 – 9 vključenih oseb s preverjenim zavarovanjem.
# Nove storitve so v celoti krite iz obveznega zavarovanja, avtomatično dobijo vsebino 9 – Preventiva.
# V povezovalnem šifrantu 14.1 so opredeljene kontrole izključujočih storitev RA.
# Laboratorijske storitve, ki so plačane v pavšalu, se obračunajo pri mesečnem obračunu s storitvijo E0718: Sredstva za laboratorij za referenčne ambulante. Pri sprotnem beleženju laboratorija v ambulanti ni sprememb, storitev se bo obračunavala pri mesečnem obračunu, kot so se do zdaj pavšalno obračunavala Sredstva za referenčno ambulanto.

Fizioterapija (VZD: 507 028):
# Uvaja se nova storitev s šifro F0005 Specialna fizioterapevtska obravnava pacienta (SpecFO), ki mora imeti ob 1 obisku datum začetka in konca obravnave na isti dan. Ostale kontrole ostanejo nespremenjene oziroma bodo smiselno popravljene v Tehničnih navodilih. Novo šifro storitve F0005 uvajajo za obračun storitev za zavarovane osebe, ki so pričele s terapijo od 1. 5. 2019 dalje.
# Več informaciji in navodil za beleženje obiskov je v nadaljevanju Sprememb v verziji.

Delovna terapija (VZD: 506 027):
# Uvaja se nov seznam storitev. ZZZS bo seznam sproti dopolnjeval oziroma spreminjal.

ZELO HITRE REŠITVE
Naro?ilnica Hipokratsdafasfdasfdasfda